Предзащита дипломных работ студентов 4 курса специальности 44.02.01 «Дошкольное образование»

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Вниманию студентов и преподавателей – руководителей дипломных работ!
21.04.2018 г. в субботу состоится предзащита дипломных работ студентов
4 курса специальности 44.02.01 «Дошкольное образование»

Начало в 9-30 

ПЦК

ФИО руководителя

ФИО студента

Аудитория

Психолого-педагогических дисциплин
(Войк Ю. В.)

Маслова С. Б.

Петрова А. Л.  (4/1ДЗ), Малова Н. В. Шульгина Т. С. (4/2ДЗ)

№ 416

Математических и естественнонаучных дисциплин
(Набова Т. Е.)

 

Дроздова Т. В.

Макарова Т. А., Мамина Е. Ф. (4/3ДЗ)

№ 415

Первомайская Е.А.

Горева И. В.,  Деревенькова А. Н.,  Кораблева Е. А.,  Кудашкина С. Н.,

Полева М. Л.,  Шутова О. С. (4/2ДЗ); Бакшаева Е. В., Голубева Е. В. (4/3ДЗ)

Одинцова Л. Н.

Масленникова М. А.,  Симакина А. В. (4/1ДЗ)

Голдобина В. П.

Лобуничева О. Ю. (4/1ДЗ); Калачева Г. П., Лазарева Е. Б., Марова С. С., Павлова Г. В.,  Сосулина Н. Е. (4/2ДЗ); Егорова Т. С. (4/3ДЗ)

№ 311

Жаринова Е. В.

Герасимова Н. А.,  Пасынкова А. А. (4/1ДЗ)

Набова Т. Е.

Голубева Н. В. (4/1ДЗ)

Пегашова Е. А.

Бобкова Е. В. (4/1ДЗ), Макарова О.  Е. (4/3ДЗ)

Физического воспитания
(Бурова С. В.)

Лисицына Т. В.

Бубнова Н. А. (4/1ДЗ), Чебышева И. П. (4/3ДЗ)

№ 220

Невская И. О.

Козлова Е. А. (4/2ДЗ); Евсеева Е. А., Климова М. О., Румянцева Л. В.,

Рыжикова Ю. В. (4/3ДЗ)

Тиханкова Е. Л.

Белова Т. В., Концевич О. С., Следникова И. В. (4/1ДЗ); Ануфриева М. Н.,

Макарова К. А. (4/3ДЗ)

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин
(Левина Е. П.)

Брызгалина Е. Ю.

Табакова  В. Н. (4/1ДЗ), Власович А. В. (4/2ДЗ)

№ 305

Яськова Т. В.

Голубева Е. С. (4/2ДЗ), Песенников А. А. (4/3ДЗ)

Боровкова И. В.

Лялина Н. С. (4/1ДЗ); Варегина О. В., Зелинская И. Ю., Лебедева А. А.,

Лесовщикова О. В., Лысенкова О. Б., Мельникова А. В., Швидакова М. С.(4/3ДЗ)

Бурсикова Т. В.

Дулова М. Н., Никонова Н. В., Романова Н. А., Сидорова Е. М., Угрюмова  Ю. А. (4/1ДЗ);  Городилова О. В., Сушина Т. В., Хохлова Н. В. (4/2ДЗ)

№ 404

Левина Е. П.

Берстнева О. А., Вотякова М. В., Севастьянова Е. Е. (4/1ДЗ); Сорокина М. Р. (4/2ДЗ)